โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ


p


นายสาธิิต ตันติกฤตยา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
เบอร์ภายในหัวหน้าศูนย์ฯ 500
เบอร์ภายใน 501
มือถือโทร. 081-8922985
 
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔  แบ่งงานเป็น ๒  งาน  ดังนี้

                1.  งานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ   มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.1 จัดทำทะเบียนข้อมูลพื้นที่เป้าหมายแปลงปลูกป่า(FPT) และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆของ

โครงการฯ  ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นระบบ

1.2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูกป่า(FPT)  และผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ตลอดจน

หน่วยงานราชการ  และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ให้การปลูกป่าตามโครงการฯ  บรรลุเป้าหมาย

1.3 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีในทุกกิจกรรม  ตามที่

ได้รับจาก  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าตามโครงการฯ

1.4 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ    ให้เป็นไปตาม

แผนงานที่กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  กำหนด

1.5 งานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมา


โดยมีข้าราชการและพนักงานในการปฏิบัติงานประจำงาน ตามหน้าที่รับผิดชอบ อีกหน้าที่หนึ่ง

  1.นายสุพจน์  เนียมคง      นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ    ทำหน้าที่หัวหน้างานอีกฝ่ายหนึ่ง

 2.นายธีรยุทธ์  นาคเกลี้ยง  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ    ประจำงานอีกหนึ่งหน้าที่

 3.นางสาวพัชรี   ขาวเกิด   พนักงานราชการ   ประจำงานอีกหนึ่งหน้าที่

 4.นางสาววณีรนุช  ว่องวิทยา  พนักงานราชการ          ประจำฝ่ายอีกหนึ่งหน้าที่

 5.นางสาวไปรยา  อิงควัชรกุล      พนักงานราชการ                  ประจำฝ่ายอีกหนึ่งหน้าที่


2.  งานธุรการ   มีหน้าที่รับผิดชอบ

2.1 ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

2.2 จัดทำ  รวบรวม  ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ  ให้กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ทราบตามเวลาที่กำหนด

2.3 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ  ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

2.4 ประสานงานการประกวดผลงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกกิจกรรม

2.5 งานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย


  โดยมีข้าราชการและพนักงานในการปฏิบัติงานประจำงาน ตามหน้าที่รับผิดชอบ อีกหน้าที่หนึ่ง ดังนี้    

1.นายทรงพล เชาวปานนท์   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน    ทำหน้าที่หัวหน้าอีกหนึ่งฝ่าย 

2.นายธีรยุทธ์  นาคเกลี้ยง  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ    ประจำงานอีกหนึ่งหน้าที่

3.นางสาวพัชรี   ขาวเกิด   พนักงานราชการ   ประจำงานอีกหนึ่งหน้าที่

4.นางสาววณีรนุช  ว่องวิทยา  พนักงานราชการ          ประจำฝ่ายอีกหนึ่งหน้าที่

5.นางสาวไปรยา  อิงควัชรกุล      พนักงานราชการ                  ประจำฝ่ายอีกหนึ่งหน้าที่


                    

 

 
Buy cheap windows or linux hosting for your small business website. Please consider sitecloud hosting review and hostmonster review.
Natural Joomla Templates designed by Joomla Hosting