โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ


p


นายสาธิิต ตันติกฤตยา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
เบอร์ภายในหัวหน้าศูนย์ฯ 500
เบอร์ภายใน 501
มือถือโทร. 081-8922985
 
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔  แบ่งงานเป็น ๒  งาน  ดังนี้

                1.  งานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ   มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.1 จัดทำทะเบียนข้อมูลพื้นที่เป้าหมายแปลงปลูกป่า(FPT) และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆของ

โครงการฯ  ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นระบบ

1.2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูกป่า(FPT)  และผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ตลอดจน

หน่วยงานราชการ  และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ให้การปลูกป่าตามโครงการฯ  บรรลุเป้าหมาย

1.3 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีในทุกกิจกรรม  ตามที่

ได้รับจาก  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าตามโครงการฯ

1.4 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ    ให้เป็นไปตาม

แผนงานที่กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  กำหนด

1.5 งานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมา

2.  งานธุรการ   มีหน้าที่รับผิดชอบ

2.1 ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

2.2 จัดทำ  รวบรวม  ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ  ให้กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ทราบตามเวลาที่กำหนด

2.3 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ  ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

2.4 ประสานงานการประกวดผลงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกกิจกรรม

2.5 งานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 
Buy cheap windows or linux hosting for your small business website. Please consider sitecloud hosting review and hostmonster review.
Natural Joomla Templates designed by Joomla Hosting