ประวัติความเป็นมา

กกกกกกกกกกกก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ - ประวัติความเป็นมา

เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ 03 ธันวาคม 2013 เวลา 06:32 น.

หหหหห
 


สำนักงานป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี  เดิมเป็นสำนักงานป่าไม้ภาค ( Divisional  Forest  Office ) ตั้งอยู่ที่วัดดอนกระถิน หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นกับจังหวัดไชยา โดย  Mr. H. Stokoe เป็นหัวหน้า ต่อมาย้ายมาตั้งอยู่ข้างบริษัทอิสต์เอเชียติ๊ดจำกัด โดยมีหลวงประมวลวนเขตเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้ภาค หลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาตั้งที่บริเวณหัวแหลมหมู่ที่ 1 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี ฝั่งตรงกันข้ามตัวตลาดบ้านดอน มีแม่น้ำตาปี และคลองท่ากูบ ไหลมาบรรจบกันที่หน้าสำนักงาน และยังคงเป็นป่าไม้ภาคอยู่เช่นเดิม ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานป่าไม้เขต

 

สำหรับสถานที่ตั้งสำนักงานที่หัวแหลมนั้นเหมาะสม และสะดวก เป็นอย่างยิ่งในการใช้ปฏิบัติงานด้านป่าไม้เพราะในสมัก่อนๆ การลำเลียงไม้มาจากป่าออกมาสู่โรงงานแปรรูปไม้ จำเป็นต้องอาศัยใช้แม่น้ำลำคลอง ในการล่องไม้เพียงอย่างเดียวการชักลากไม้ทางบกกระทำได้ไม่สะดวก ดังเช่นปัจจุบันนี้

 

                  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2500 สมัย นายรัศมี นามวงศ์ เป็นป่าไม้เขต ได้พิจารณาเห็นว่าการทำป่าไม้ได้วิวัฒนาการเจริญก้าวหน้าจากการลำเลียงไม้ ทางน้ำมาเป็นทางบก โดยอาศัยรถยนต์ขนส่งไม้ ทำให้สถานที่ตั้งเดิมไม่สะดวกในการตรวจตรา ควบคุมการนำไม้เคลื่อนที่ การติดต่อกับประชาชนหรือประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่น ตลอดจนการเดินทางไปทำงานของข้าราชการและพนักงาน เพราะต้องอาศัยเรือเป็นยานพาหนะในการข้ามฝากด้วย เหตุหลายประการดังกล่าว จึงได้ขออนุมัติกรมป่าไม้ย้ายมาเช่า ณ บ้านเลขที่ 346 ถนนตลาดใหม่ ฝั่งตัวตลาดบ้านดอนซึ่งเป็นบ้านนายแพทย์สุพาศ  บูรพัฒน์ โดยใช้ชั้นบนเป็นบ้านพักป่าไม้เขต ส่วนชั้นล่างปรับปรุงต่อเติมเป็นสำนักงานจนกระทั่งปี 2514 ทางเจ้าของบ้านขอเลิกสัญญาให้เช่า เพราะต้องการปรับปรับปรุงและก่อสร้างใหม่ นายชาญ สุขเจริญ ซึ่งเป็นป่าไม้เขตในขณะนั้น ได้พยายามติดต่อขอเช่าเพื่อใช้เป็นสำนักงานต่อไปเผอิญในช่วงระยะเวลานั้น อาคารของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง ถูกปล่อยทิ้งว่างเปล่าไม่มีผู้ใดอยู่อาศัย ทางสมาคมเห็นความจำเป็นของป่าไม้เขต จึงยินยอมให้เช้าชั้นล่างเป็นสำนักงาน ในขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ได้สั่งย้ายสำนักงานป่าไม้สุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด ให้ไปอยู่ร่วมกับป่าไม้เขต โดยใช้ชั้นบนเป็นสำนักงานอยู่ติดต่อกันจนถึงปี พ.ศ. 2520 สมัยนายชลิด พิมลศิริ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กรุณายกที่ดินสาธารณประโยชน์ของจังหวัด ซึ่งอยู่ริมทางหลวงสายสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช บริเวณติดต่อเขาดิน  เนื้อที่ ประมาณ 8 ไร่ ท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร ให้แก่ทางราชการป่าไม้ใช้ทำการก่อสร้างสำนักงานป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัด

 

ในขณะเดียวกันกรมป่าไม้ จึงอนุมัติเงินจำนวนหนึ่งให้ใช้ทำการก่อสร้างสำนักงานป่าไม้จังหวัดใน พื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนสูง ส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างสำนักงานป่าไม้เขตยังไม่มี กรมป่าไม้จึงได้จัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมไปให้ใช้ในการปรับปรุงขยายอาคาร สำนักงานป่าไม้จังหวัดและต่อเติมชั้นล่าง ใช้เป็นสำนักงานป่าไม้เขตชั่วคราว แต่เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ยังคับแคบไม่เพียงพอกับจำนวนข้าราชการและพนักงาน ของเขตจึงได้ปรับปรุงต่อเติมเรือนเพาะชำซึ่ง บริษัทสุราษฎร์ธานีทำไม้ จำกัด ได้สร้างให้เขตไว้ใช้สำหรับ โครงการอาสาพัฒนาปลูกป่าในฤดูฝนเป็นสำนักงานชั่วคราวอีกหลังหนึ่ง อาคารหลังนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือในเรื่องพัสดุอุปกรณ์ เป็นอย่างดี จาก บริษัทสุราษฎร์ธานี , ชุมพร , ระนอง

                   ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการปรับปรุงระบบบริหารราชการของประเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  และการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง  มีประสิทธิภาพ  จึงได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.. 2545 นำกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จัดตั้งใหม่และมีกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  .. 2545 มีผลให้สำนักงานป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี (เดิม) ปรับเปลี่ยนเป็นสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 18 และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4

 
Buy cheap windows or linux hosting for your small business website. Please consider sitecloud hosting review and hostmonster review.
Natural Joomla Templates designed by Joomla Hosting